Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD
24.11.2023
Kritéria výběru projektů OPD Stáhnout soubor pdf (503 KB)

Tento dokument stanovuje seznam kritérií výběru projektů pro vybraná opatření Programu Doprava 2021-2027 (dále jen „OPD“) a je schvalován Monitorovacím výborem OPD.
24.11.2023
Model hodnocení projektů OPD Stáhnout soubor pdf (450 KB)

Model hodnocení projektů Programu Doprava (dále jen „OPD“) byl zpracován na základě Metodického pokynu výzvy, hodnocení a výběr projektů v období 2021-2027 v platném znění. Model hodnocení stanoví postupy a způsob hodnocení projektů, které budou předkládány v rámci jednotlivých opatření OPD.
1.9.2023
Pravidla pro žadatele a příjemce OPD3 - verze 1.4, září 2023 Stáhnout soubor pdf (15,43 MB)

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory byla zpracována Ministerstvem dopravy ČR, které je Řídícím orgánem pro Program Doprava 2021-2027. Cílem dokumentu je seznámit žadatele a příjemce s pravidly, procesy a postupy, které je nutné dodržovat při předkládání žádostí o podporu, s pravidly hodnocení žádostí o podporu a s pravidly souvisejícími s plněním povinností vyplývajících z právního aktu o poskytnutí/převodu podpory a dalších závazných dokumentů a povinností vyplývajících z implementace projektů spolufinancovaných z fondů EU, státního rozpočtu a Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) po podpisu právního aktu o poskytnutí/převodu podpory.
15.6.2023
Prováděcí pokyny k finanční analýze pro alternativní paliva Stáhnout soubor zip (761 KB)

Tato metodika pro zpracování finanční analýzy projektů v oblasti infrastruktury pro alternativní paliva je aktualizací metodiky zpracované společností eCBA s.r.o. pro Operační program Doprava v programovém období 2014-2020 v rámci specifického cíle 2.2. V rámci předložené aktualizace byla upravena zejména struktura podporovaných aktivit, struktura rozpočtu a způsobilých nákladů investice a aktualizována metodika vyhodnocení finančních ukazatelů v souladu s podmínkami Operačního programu Doprava v období 2021-2027.
20.4.2023
Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb Stáhnout soubor zip (13,81 MB)

Verze schválená MD dne 31. 10. 2017, včetně doplnění metodiky z 28.6.2022, aktualizace CBA tabulek z 28.6.2022 a aktualizace příloh ze 7.3.2023.
7.12.2022
Parametry výzev OPD3 pro městskou drážní dopravu.pdf Stáhnout soubor pdf (209 KB)

Aktualizace parametrů plánovaných výzev OPD3 pro oblast infrastruktury městské drážní dopravy. Verze ze dne 7. 12. 2022.
3.11.2022
Tabulky FA a EA pro „opatření 08“ OPD3 (Infrastruktura městské drážní dopravy) – verze 221030 Stáhnout soubor xlsx (454 KB)

Zjednodušené tabulky FA a EA připravené pro projekty MHD založené na finančních a ekonomických tabulkách z Rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb (MD ČR, 2017). Model je založen na analýze výnosů a nákladů a je plně v souladu s Nařízením komise (EU) 2015/207.
3.11.2022
Tabulky FA a EA pro „opatření 06“ OPD3 (ITS – dopravní telematika) – verze 221030 Stáhnout soubor xlsx (335 KB)

Zjednodušené tabulky FA a EA připravené pro projekty v oblasti ITS založené na finančních a ekonomických tabulkách z Rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb (MD ČR, 2017). Model je založen na analýze výnosů a nákladů a je plně v souladu s Nařízením komise (EU) 2015/207.
2.11.2022
Zařazení projektů ITS a C-ITS do OPD 3 nebo IROP 2 - verze ze dne 2. 11. 2022 Stáhnout soubor pdf (882 KB)

Jedná se o typy projektů, které je možné spolufinancovat buďto v rámci OPD nebo IROP. Oba zmíněné programy mají širší záběr a finančně podporují více typů projektů.
10.10.2022
ISKP21+ Pokyny pro vyplnění žádosti.pdf Stáhnout soubor pdf (7,49 MB)

Pokyny pro vyplnění žádosti o podporu
31.8.2022
Pravidla pro žadatele a příjemce Stáhnout soubor pdf (15,43 MB)

Pravidla pro žadatele a příjemce OPD3 - verze 1.4, září 2023
3.8.2022
Uživatelská příručka - Vlastnosti a uživatelská obsluha portálu ISKP21+ Stáhnout soubor pdf (3,22 MB)

ISKP21+ je webový portál určený pro externí uživatele aplikace MS2021+, tzn. pro žadatele/příjemce pomoci z EU fondů, externí hodnotitele, nositele integrovaných nástrojů, administrátory veřejných zakázek a další typy uživatelů MS2021+.
1.8.2022
Uživatelská příručka - Kontrola realizace operací a programů Stáhnout soubor pdf (3,69 MB)

Cílem uživatelské příručky je seznámit uživatele MS2021+ s postupy pro práci v procesu kontrol. Kontrola (proces kontrola) je zapracována ve dvou portálech MS2021+: 1) IS KP21+ (portál pro žadatele/příjemce podpory); 2) CSSF21+ (portál pro pracovníky ŘO a zprostředkující subjekty).
15.7.2022
Programový dokument Programu Doprava v období 2021–2027 Stáhnout soubor pdf (380 KB)

Schválený Programový dokument OPD3.
12.7.2022
Uživatelská příručka - Vlastnosti a uživatelská obsluha portálu CSSF21+ Stáhnout soubor pdf (3,54 MB)

Portál CSSF21+ je určen pro administraci, správu a monitoring projektů a dalších objektů implementovaných v MS2021+ pro administraci fondů EU v rámci příslušných programů.
16.6.2022
Metodický pokyn k ověřování podniku v obtížích při implementaci fondů EU Stáhnout soubor pdf (1,60 MB)

Cílem Metodického pokynu k ověřování podniku v obtížích při implementaci fondů EU v programovém období 2021-2027 je vytvoření komplexního metodického předpisu pro ověřování kritérií podniku v obtížích u žadatelů s veřejnou podporou, a tím zabránění poskytování podpor těmto podnikům. V důsledku toho dochází na centrální úrovni k naplnění horizontální základní podmínky pro programové období 2021–2027 v oblasti veřejné podpory „Nástroje a kapacita pro účinné uplatňování pravidel státní podpory“ dle čl. 15 a přílohy III. obecného nařízení.

 • Příloha 1 - Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 1
 • Příloha 2 - F1 - Informace a údaje o velikosti a vlastnických vztazích podniku
 • Příloha 3 - F1a - Příklad vyplnění - Informace a údaje o velikosti a vlastnických vztazích podniku
 • Příloha 4 - Přílohy
 • 16.6.2022
  Metodický pokyn pro způsobilost výdajů a jejich vykazování Stáhnout soubor pdf (1,52 MB)

  Cílem tohoto metodického pokynu je stanovit jednotná pravidla způsobilosti výdajů a definovat základní podmínky způsobilosti výdajů pro programy spolufinancované z EU fondů v souladu s právními předpisy Evropské unie a v kontextu právních předpisů České republiky.
  16.6.2022
  Metodický pokyn výzvy, hodnocení a výběr projektů Stáhnout soubor pdf (738 KB)

  Metodický pokyn výzvy, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2021-2027 stanovuje pro řídicí orgány operačních programů jednotná závazná pravidla v oblasti řízení výzev, hodnocení a výběru projektů. Tento Metodický pokyn zohledňuje dosavadní zkušenosti s implementací operačních programů v programovém období 2004-2006, 2007-2013 a 2014-2020.

 • Příloha - Metodické stanovisko č. 1
 • 16.6.2022
  Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek Stáhnout soubor pdf (921 KB)

  Cílem tohoto metodického pokynu je harmonizace postupů při zadávání zakázek příjemci podpory, kteří při realizaci operací spolufinancovaných z EU fondů v programovém období 2021-2027 zadávají zakázky. Metodický pokyn tak definuje základní povinnosti zadavatelů v oblasti zadávání zakázek nespadajících pod působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

 • Příloha - Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek
 • Příloha - Metodické stanovisko ministra pro místní rozvoj č. 1
 • První  Předchozí         1 stránka ze 2          Další  Poslední
  Celková alokace 4,9 mld. EUR,
  Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

  Aktuální kurz eura: 24,355 Kč

  Aktuální informace

  ŘO OPD3 vyhlásil 30. 11. nové výzvy

  ŘO OPD3 vyhlásil ve čtvrtek 30. listopadu nové výzvy č. 20, č. 21 a č. 22.

  ŘO OPD3 zveřejnil 30. listopadu aktualizaci harmonogramu výzev

  Harmonogram výzev OPD3 na rok 2023 platný k 23. 11. 2023.

  Aktualizace výzev č. 7, 9 a 10

  ŘO OPD3 aktualizoval ke dni 16. 10. u výzev č. 7, 9 a 10 dokument „Upřesnění požadovaných příloh žádosti o podporu v rámci výzev Programu Doprava 2021-2027“.

  Mapa projektů