6.9.2007
Aktualizace Pokynů pro žadatele OP Doprava
Dne 6.9.2007 zveřejnil Řídící orgán OP Doprava verzi 2 Pokynů pro žadatele OPD. Tato nová verze nahrazuje dosud platné Pokyny pro žadatele zveřejněné k datu 9.7.2007. Společně s Pokyny pro žadatele byly aktualizovány i související přílohy. Zároveň platí, že projektové žádosti finalizované v aplikaci Benefit7 do 6.9.2007 lze předkládat Řídícímu orgánu podle předchozí verze Pokynů. Veškeré žádosti, které budou finalizovány po tomto datu, je nutno předkládat ve znění Pokynů pro žadatele ve verzi 2.


Všechny dokumenty jsou dostupné ke stažení v sekci „Informace pro žadatele / Pokyny pro žadatele“. 
 
Změny v Pokynech pro žadatele:
 
 • Zpřesnění kapitoly 1.2 „Definice pojmů“;
 • Drobné upřesnění kapitoly 2.1.6 „Monitorovací ukazatele projektu“ – možnost uvedení doplňujících ukazatelů v příloze č. 5 Pokynů; povinnost příjemce vybírat relevantní indikátory;
 • Formulační upřesnění kapitoly 2.2 „Jakou a jak vysokou podporu lze získat“ – povinnost předkládání prohlášení hl. města Prahy o zajištění spolufinancování;
 • Upřesnění kapitoly 2.2.2 „Způsobilé výdaje“ – rozšíření o předpisy ČR;
 • Upřesnění kapitoly 2.2.3 „Způsob proplácení výdajů vynaložených na projekt“ – doplnění administrace Žádosti o platbu ze strany ŘO u projektů předkládaných v rámci prioritních os nebo jejich částí, které nejsou implementovány prostřednictvím ZS;
 • Upřesnění kapitoly 3.1.2 „Podávání žádosti“ – číslování příloh, podepisování žádosti a jejich příloh, požadavky na svázání žádosti;
 • Drobné formulační úpravy kapitoly 3.2.1 „Hodnocení žádostí a výběr projektů“;
 • Drobné formulační úpravy kapitoly 4 „Povinnosti příjemce při realizaci projektu“;
 • Úprava kapitoly 5 „Kontakty“ – odkaz na konkrétní pracovníky.
  
Změny v přílohách Pokynů pro žadatele:
 
 • V příloze č. 1 – Přehled povinných příloh žádosti – odstranění přílohy rozšiřující environmentální kriteria, drobné formulační úpravy u přílohy investiční záměr; formulační úprava u přílohy stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí týkající se projektů v oblasti inteligentních (silničních) dopravních systémů, formulační úprava u přílohy vyjádření k ovlivnění lokalit soustavy Natura 2000 týkající se projektů v oblasti inteligentních (silničních) dopravních systémů, formulační úprava u přílohy ekonomická CBA týkající se projektů v oblasti inteligentních (silničních) dopravních systémů;
 • V příloze č. 2 – Žádost na velké projekty byl do vzorového formuláře předvyplněn CCI kód Operačního programu Doprava a název programu;
 • Byla upravena příloha č. 3 - Prohlášení žadatele (byl vypuštěn bod VI prohlášení, který je nyní součástí Benefit7);
 • Odstranění původní přílohy č. 4 – Rozšiřující environmentální kriteria (data obsažená v původní příloze jsou nyní integrována do Benefit7 – záložka environmentální kriteria);
 • Příloha Finanční rozpočet projektu byla doplněna o sloupce „cena bez DPH (Kč) a DPH (Kč). Tato příloha je nově označena jako příloha č. 4;
 • Přidána nepovinná příloha č. 5 Rozšiřující monitorovací ukazatele projektu.